Prace IMG PAN

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN


Kwartalnik Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN (the quarterly journal Transactions Of The Strata Mechanics Research Institute) publikuje wyniki teoretycznych i eksperymentalnych badań dotyczących mechaniki płynów, mechaniki skał, stereologii, wymiany ciepła i masy, aerologii górniczej, metrologii zjawisk fizycznych, analizy obrazów.

Kwartalnik "Prace IMG PAN" jest indeksowany w bazie danych BazTech.

Indeks: ISSN 1643-1030 (do 2001 r. 1509-2593)

Wymiary: 29cm/20cm, miękka oprawa, A4

Czasopismo dostępne w Bibliotece IMG PAN
Redakcja:

Instytut Mechaniki Górotworu PAN
ul. Reymonta 27; 30-059 Kraków
tel.: (12) 637.62.00, fax: (12) 637.28.84
e-mail: ligeza@img-pan.krakow.pl

Komitet redakcyjny:

 • Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Wacław Trutwin , Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Sekretarz redakcji: prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza
 • Redaktor techniczny: dr inż. Elżbieta Poleszczyk, Jan Palacz
 • Redaktor tematyczny: prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza

Międzynarodowa Rada Naukowa:

 • Prof. Wacław Trutwin, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Przewodniczący
 • Prof. Tadeusz Dobrowiecki, Budapest University of Technology and Economics, Budapest
 • Prof. Petr Martinec, Institute of Geonics AS CR, Ostrava
 • Prof. Bolesław Stasicki, DLR German Aerospace Center
 • Prof. Andrzej Wala, University of Kentucky
 • Prof. Eleonora Widzyk-Capehart, Commonwealth Scientifi c and Industrial Research Organisation
 • Prof. Wacław Dziurzyński, Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków
 • Prof. Jan Kiełbasa, Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków
 • Prof. Paweł Ligęza, Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków

Lista recenzentów 2015-2016:

 • Prof. Tadeusz Dobrowiecki, Budapest University of Technology and Economics;
 • Dr Pavel Konecny, Institute of Geonics AS CR, Ostrava;
 • Prof. Bolesław Stasicki, DLR German Aerospace Center;
 • Prof. Eleonora Widzyk-Capehart, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation;
 • Prof. Marek Gawor, IMG PAN;
 • Prof. Adam Kanciruk, IMG PAN;
  Prof. Jerzy Krawczyk, IMG PAN

Informacje dla autorów:

 • Kompletny materiał do druku powinien zawierać: tytuł pracy, recenzję wydawniczą, tekst zasadniczy, tabele i rysunki z podpisami.
 • Prace powinny być dostarczone w formie elektronicznej: tekst i pliki graficzne oraz kompletny wydruk tekstu wraz z rysunkami i tabelami. Do prac edytorskich zaleca
 • się użycie edytora tekstu Microsoft Word pracującego w środowisku Windows.
 • Podstawowe założenia przygotowanych tekstów są następujące:
  • format papieru A4,
  • czcionka tekstu podstawowego: Times New Roman,
  • marginesy, akapity, odstępy dowolne,
  • rysunki w formatach: cdr, jpg, tif, bmp lub eps,
  • wzory matematyczne przygotowane w programie Microsoft Equati on i umieszczone w tekście zasadniczym,
  • rysunki biało-czarne w tekście, kolorowe jako osobna wkładka.;
 • Ze względu na ostateczny format wydawnictwa rysunki powinny mieć maksymalnie szerokość 160 mm. Przy opisach na rysunkach zalecana jest czcionka Arial CE
 • o wielkości 9-11 pkt
 • Złożony według wzoru wydawnictwa seria Kwartalnik tekst pracy zostanie przekazany autorowi do autoryzacji i korekty.
 • Redakcja wydawnictwa Prace Instytutu Mechaniki Górotworu zapewnia wysoką jakość edycji wydawanych prac oraz krótki cykl wydawniczy

Informacje dla recenzentów:

Redakcja wdraża procedury recenzowania zalecane przez MNiSW: Dobre praktyki w recenzowaniu

Przeciwdziałanie zjawiskom ghostwritingu, guest authorshipu oraz naruszeniom zasad etyki naukowej i praw autorskich

W celu przeciwdziałania nieetycznym zjawiskom ghostwritingu (nie wymieniony współautor publikacji) oraz guest authorshipu (współautor wniósł znikomy wkład do publikacji) oraz naruszeniom zasad etyki naukowej i praw autorskich Redakcja Kwartalnika Prace Instytutu Mechaniki Górotworu przedstawia następujące zasady:

 • Główny autor publikacji (autor zgłaszający publikację) jest odpowiedzialny za rzetelne ustalenie i ujawnienie afiliacji wszystkich współautorów oraz ich wkładu w powstanie pracy, roli i procentowego udziału wszystkich współautorów oraz posiadania praw autorskich do materiałów zawartych w publikacji.
 • Zgłaszając pracę do publikacji w kwartalniku Prace Instytutu Mechaniki Górotworu główny autor publikacji w porozumieniu ze wszystkimi współautorami powinien przedstawić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie w powstanie publikacji poszczególnych instytucji, przy których autorzy są afiliowani oraz osób, uczelni, instytutów i innych podmiotów, takich jak towarzystwa naukowe, stowarzyszenia i inne.
 • Główny autor publikacji (autor zgłaszający publikację) oraz współautorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie w swojej publikacji zasad etyki naukowej i dobrych obyczajów, a także za nie naruszanie praw autorskich osób trzecich.
  Dobrym obyczajem zalecanym przez Redakcję Kwartalnika Prace Instytutu Mechaniki Górotworu jest zamieszczenie w publikacji podziękowań dla wszystkich osób i instytucji, które przyczyniły się do powstania pracy.
 • Zgłoszenie artykułu do publikacji w kwartalniku Prace Instytutu Mechaniki Górotworu jest równoznaczne z zagwarantowaniem przez autorów spełnienia wszystkich powyższych wymagań dotyczących zasad etyki naukowej i przestrzegania prawa.
  Redakcja informuje, że wyżej wymienione zjawiska ghostwritingu, guest authorshipu i naruszania praw autorskich są nieetyczne i stanowią przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane, dokumentowane oraz zgłaszane do odpowiednich instytucji i organizacji.

Deklaracja wersji pierwotnej:

Informuje się, że w odniesieniu do wszystkich publikacji, wydanych w formie papierowej oraz on line, wersją pierwotną i główną jest wersja papierowa.