Działalność naukowa

Pracownia Wentylacji Kopalń

Tematyka prac badawczych prowadzonych w Pracowni Wentylacji Kopalń związana jest ze stanami nieustalonymi przepływów powietrza i gazów w kopalnianej sieci wentylacyjnej.

Prowadzone badania obejmują następujące kierunki:

 • stany nieustalone przepływu powietrza wywołane zaburzeniem w warunkach przewietrzania (pożar, wyrzut, dopływ metanu)
 • zastosowanie metod symulacji numerycznej dla analizy i oceny przepływu mieszaniny powietrza i gazów w złożonych strukturach połączeń
 • rozwój metod prognozy przewietrzania złożonych struktur wentylacyjnych w oparciu o monitoring, symulację numeryczną i eksperymenty „in situ”
 • budowę przyrządów do pomiaru i rejestracji parametrów charakteryzujących przepływ powietrza i gazów w wyrobiskach kopalni i rurociągach i innych systemów wentylacyjnych w warunkach zaburzeń przepływu.
 • poszukiwanie nowych metod pomiaru parametrów przepływu powietrza.
 • badania eksperymentalne wybranych zagadnień związanych z zaburzeniami przepływu w sieci wentylacyjnej

Ważniejsze wyniki badań:

 • opracowanie modeli matematycznych opisujących nieustalony przepływ powietrza i gazów powyrzutowych w sieci wyrobisk górniczych.
 • opracowanie modeli matematycznych opisujących nieustalony przepływ gazów pożarowych w sieci wyrobisk górniczych.
 • opracowanie programów komputerowych do symulacji numerycznej wymieniowych zjawisk. Programy te zostały wdrożone do praktyki górniczej.
 • opracowanie procedur graficznych do wizualizacji na monitorze komputera wyników symulacji numerycznych. Opracowano również procedury kreślenia schematów przestrzennej sieci wentylacyjnej kopalni.
 • prace eksperymentalne w laboratorium: badania propagacji fali ciśnienia i prędkości połączone z weryfikacją opracowanych modeli matematycznych.
 • określenie własności dynamicznych różnego typu czujników pomiarowych parametrów fizycznych atmosfery kopalnianej.
 • badania eksperymentalne dynamiki ogniska pożaru przeprowadzone w sztolni CSRG Bytom.
 • opracowanie aparatury kontrolno pomiarowej do rejestracji skutków wyrzutu w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Zastosowanie aparatury umożliwiło rejestrację przebiegu wyrzutów gazów i skał w przekopie "C" w KWK "Nowa Ruda".

Obecne kierunki badawcze:

 • weryfikacja modeli i wyników numerycznej symulacji przepływu powietrza w wyrobisku górniczym poprzez eksperymenty „in situ” co umożliwi praktyczne stosowanie programów komputerowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i  sprawności procesu przewietrzania kopalń głębinowych.
 • opracowanie inteligentnych programów komputerowych do potrzeb monitoringu sieci wentylacyjnej oraz odtwarzania przebiegu zjawisk przepływowych w czasie katastrof górniczych.
 • zastosowanie numerycznej mechaniki płynów CFD do zagadnieniach wentylacji wyrobisk górniczych i ośrodków porowatych (zwałowiska górnicze, zroby).
 • opracowanie nowych skutecznych metod i urządzeń do pomiarów parametrów charakteryzujących kopalnianą i przemysłową sieć wentylacyjną.
 • wykorzystanie technik metrologii  dla przedsięwzięć ekologicznych w oparciu nowe metody i przyrządy do pomiarów parametrów charakteryzujących przepływ gazów.